ચોમાસું 2023 : વર્ષના પ્રથમ કસ મુજબ સંભવિત પ્રથમ વરસાદ

મિત્રો કસ કાતરાનું વિજ્ઞાન એ ખૂબ જ પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે. આકાશમાં કસનું બંધારણ થાય તે ચોમાસામાં વરસાદને આમંત્રણ આપે છે. કસ બન્યા બાદ ચોમાસામાં વરસાદ ક્યારે જોવા મળે? એ બાબતે પ્રાચીન વિજ્ઞાનમાં બે અલગ અલગ બાબતો જોવા મળે છે. પ્રથમ જોઈએ તો કસનું બંધારણ થયા બાદ 225 દિવસે વરસાદ થતો હોય છે. તો એક માન્યતા …

ચોમાસું 2023 : વર્ષના પ્રથમ કસ મુજબ સંભવિત પ્રથમ વરસાદ Read More »

error: Content is protected !!